โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่ออุ [...]

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนช [...]

ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าร [...]

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบา [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริ [...]

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพ [...]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ [...]

กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรั [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู [...]

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน [...]