ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความพิการกับผู้สูงอายุได้ในอนาคต เช่น การพลัดตกหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อม เป็นต้นและบริการพิสูจน์ตัวตนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้ออกให้บริการ ชุมชนสวนดอก

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความพิการกับผู้สูงอายุได้ในอนาคต เช่น การพลัดตกหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อม เป็นต้นและบริการพิสูจน์ตัวตนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้ออกให้บริการ ชุมชนสวนดอก