ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ส.ค.63

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภ [...]

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรีย [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำ [...]

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวช

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวชเทศบาลเม [...]

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เล [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ก.ค.63

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ให้บร [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 (ชุดที่2)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำ [...]