เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์จาก Osaka Metropolitan Universiti เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki OKUI ผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น และ Dr.Fumio NAGAI อาจารย์จาก Osaka Metropolitan Universiti ในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมด้านบริการสำหรับผู้สูงอายุ แบบบูรณาการในชุมชน โอกาสนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนสันป่ายางหลวง และเยี่ยมชมพื้นที่สาธารณะแก่คนทุกวัย หรือ Long lamphun ตามลำดับ
สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการผู้สูงอายุดังกล่าว นับเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) โดย JICA ได้มอบอำนาจให้องค์กร NOGEZAKA-GLOCAL และเทศบาลเมืองยูกาวะระ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนามประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย