เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องคนพิการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนและการป้องกันการเจ็บ-ป่วยในช่วงหน้าฝน
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับผู้พิการ การชี้แจงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เเละดูแลตนเองอย่างเหมาะสมโดยมีวิทยากร คุณกนกวรรณ ทองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน มาให้ความรู้ในเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันโรคติดต่อในฤดูฝน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง