เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตามนโยบายรัฐบายที่มุ่งเน้นการดูแลให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขึ้น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯชุดดังกล่าว มีบทบาทในพิจารณาการพิจารณาเห็นชอบแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) พิจารณาค่าบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ และกำกับติดตามผลการจัดบริการตาม Care Plan อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน