เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกาย ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยมีวิทยากร คุณวิศณุพงษ์ เอ็นเมืองเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยผู้โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน