โครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่ [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวช

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการอสม.สมัครร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเ [...]

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ [...]

โครงการดูและและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภทวัคซีน Pfizer ทุกเข็ม (เข็ม 1,2,3,4) ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ชนิดต่างๆ การเข้ารับวั [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และแกนนำนักเรียน เรื่องห่วงโซ่ความปลอดภัยด้ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแบบ Walk in ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนใน 7 กลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริก [...]