ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายการ โครงการ เอกสารดาวน์โหลด วันที่
1. ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร Download 28 สิงหาคม 2563
2.  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจามเทวี ซ.10 Download 28 สิงหาคม 2563
3.  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนบ้านหลวย Download 28 สิงหาคม 2563
4.  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกขอบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ของเดิม Download 28 สิงหาคม 2563