วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนกล่าวพบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน การจัดโครงการในวันนี้เป็นการอบรมถวายความรู้ แด่แกนนำพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการวัด และมัคนายก โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ (วิชัยรัตน์) เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประธานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดลำพูน และ คุณศรีไพร โปธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรในการถวายความรู้ 4 Pillar สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน สู่การปฏิบัติในวัดและชุมชน เพื่อกระตุ้นให้คณะสงฆ์ มัคนายก คณะกรรมการวัด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน และให้การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว และมีโรคประจำตัว เพื่อให้สามารถปรับตัวปรับใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) ร่วมรับการอบรมเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ในวัดและในชุมชนต่อไป