วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเวทีคืนข้อมูลการดำเนินงานธรรมนูญและร่วมจัดทำแผนสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเวทีคืนข้อมูลการดำเนินงานธรรมนูญและร่วมจัดทำแผนสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดการประชุมเวทีคืนข้อมูลการดำเนินงานธรรมนูญและร่วมจัดทำแผนสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำเสนอการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูอาการหลังการเจ็บป่วยในภาพรวมเปียบเทียบสถิติการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล นำมาปรับปรุงพัฒนาวางแผน และจัดตั้งเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยทบทวนบริบททางสังคม ข้อมูลสุขภาพ ประเด็นปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง พระสงฆ์ ประธานชุมชน และ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน