เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีการรวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงเน้นให้คนพิการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ และสนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ สร้างความเข้มแข็งของคนพิการทุกระดับ ส่งเสริมให้คนพิการในชุมชน ทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพและคำแนะนำต่างๆ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวพบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายในการดูแลสุขภาพของผู้พิการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ถูกต้อง และความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยากรโดย คุณวิมลพรรณ จันทร์หอม เภสัชกรชำนาญการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่เชื่อสื่อโฆษณาที่เกินความจริง รวมถึงแนะนำหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
การจัดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีการรวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงเน้นให้คนพิการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ และสนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ สร้างความเข้มแข็งของคนพิการทุกระดับ ส่งเสริมให้คนพิการในชุมชน ทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพและคำแนะนำต่างๆ