วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ภายในกิจกรรมโครงการมีกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการเขย่งปลายเท้าและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยนางณัฏฐณิชา โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขฯ และ อ.อำนวยพร อินทะพันธุ์ พร้อมกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน มีธรรมบรรยาย โดยผศ.ดร.พระครูภาวนาโสภิต เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัด ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน