ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองล [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำ [...]

ประชุม อสม. ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเม [...]

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี2563 (รอบเก็บตก)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวั [...]

โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดอบรม โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน [...]

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563

มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความอันตรายของโรคไข้เลือด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย [...]

ส่งยาถึงบ้าน ส่งความห่วงใยถึงคุณ

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ปฏิบัติการส่งยาให้คนไข้ที่รับยาต่อเนื่องถึงหน้าบ้าน เพื่ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563 ต [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบเจลแอลกอฮอลล์ สนับสนุนการทำงานให้ อสม.

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ เป็นตัวแทนในการมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 135 ขวด เพื่ [...]

ประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2563 การให้ความ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนจะได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563

สำหรับประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]