ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT ) เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อให้อสม. และทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงาน [...]

โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ (ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในชุมชน ในการเปิดพื้นที่สู่การเป็นตำบลวิถีใหม่ปลอ [...]

โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันท [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2565

เพื่อให้ทราบสถานการณ์ความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ที่อาจได้รับจากการบริโภคอาหารของประ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสั [...]

โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันปัญหาการทำร้ายตนเองในชุมชน นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต แก้ปัญหาการทำ [...]

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู และติดตามการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

เพื่อคำนวณภาวะเสี่ยงต่อการพลักตกหกล้ม ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย โรคจากการทำงาน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม รวมถึงการป้อง [...]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปั [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขมอบป้ายโครงการผักติดดาว ให้กับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ผลักดันให้มีมาตรการทางสังคม ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เว้นระยะการเก็บเกี่ยวหลัง [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน [...]