กิจกรรมอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใ [...]

โครงการอบรมให้ความรู้การแพทย์ทางเลือก : รอบรู้สารพัน รู้เท่าทันสมุนไพร “กัญชา”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ [...]

โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติ [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสา [...]

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเ [...]

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้ [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสาร [...]

กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนางา [...]

กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธา [...]