โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมืิ่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลและส่ [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์ [...]

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เ [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเเทรกซ้อน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน [...]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้ส [...]

อมรมโรคตาในวัยเด็ก

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการอบรมโรคตาในวัยเด็ก ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบ [...]

การประชุม อสม. กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเ [...]

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองลำพูน (โซนเจ้าภาพ) ครั้งที่2/2566

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเตรียมความพร [...]

จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่๒/๒๕๖๖

จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพ [...]

การประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด ``การประชุม [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ [...]

โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด``โครงการอาสาส [...]