รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]

คณะผู้บริการเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองการแพทย์ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนวน12ราย

วันที่12 พฤษภาคม.2563 คณะผู้บริการเทศบาลฯ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนว [...]

12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิด [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563

ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซี [...]

บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกัน [...]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID­19) โดย คุณทั [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสร [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลแล [...]

โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุ [...]