ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [...]

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อให้องค์กรทางศาสนาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสั [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภทวัคซีน Pfizer ทุกเข็ม (เข็ม 1,2,3,4)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ชนิดต่างๆ การเข้ารับวั [...]

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนครั้งที่ 3 /2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีง [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล และสามารถช่วยเหลือในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นไ [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว)

เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างและเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในผักที่จำหน่ายในตลาดสด [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย

นางณัฏฐณิชา โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้สู [...]

โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลื [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 256 [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]