วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 4 / 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
ครั้งที่ 4 / 2565 ในวาระการประชุมมีการแจ้งเพื่อทราบเรื่องกิจกรรมโครงการต่างๆของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนและเรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดทำผ้าฉาก รวมถึงสถานะการเงินของชมรมผู้สูงอายุ