วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ อาคารคุณธรรม 36

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ อาคารคุณธรรม 36 ในวาระการประชุมมีการแจ้งเพื่อทราบเรื่องการอัพเดทสถานะทางการเงินของชมรมอสม. การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนอสม. เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบ กรณีอสม.ไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่มาปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงมีการให้ความรู้ในเรื่อง การคัดกรอง BGS การคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ และการใช้ Smart อสม.