เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังฯ ( ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังฯ (ครั้งที่ 1)
ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและภาวะไตวายเรื้อรัง โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูนได้มาพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ และนายเอกชัย ชัยยาทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้