ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เริ่มออกให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567 กิจกรรมการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เริ่มออกให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567 กิจกรรมการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ประกอบไปด้วย
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตสูง ว้ดรอบเอว
2. การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม
3. การคัดกรองความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
4. การคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้า
5. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
6. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย
7. บริการพิสูจน์ตัวตนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้ให้ออกบริการชุมชนท่าขามบ้านฮ่อม
และวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้ให้ออกบริการชุมชนบ้านหลวย
โดยมีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ประจำชุมชน ได้อำนวยความสะดวกและร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้