เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้กับคณะกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อให้ปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกัน