วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ภก. พงษ์นรินทร์ จินดา ผู้รับผิดชอบโครงการผักติดดาว เครือข่ายผักติดดาว และนักเรียน อย. น้อย มอบป้ายผักติดดาว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ภก. พงษ์นรินทร์ จินดา ผู้รับผิดชอบโครงการผักติดดาว เครือข่ายผักติดดาว และนักเรียน อย. น้อย มอบป้ายผักติดดาว ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายผักในตลาดหนองดอก โดยป้ายผักติดดาวจะแสดงผลการตรวจผักที่ปลอดภัย แหล่งกำเนิด สำหรับผักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ และจะได้นำข้อมููลไปเสนอ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเวทีสมัชชาสุขภาพต่อไป เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและความมั่นคงด้านอาหารของคนลำพูน