ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน ชะลอกระบวนการดำเนินของโรคไปสู่ระยะที่มีความรุนแรงของโรค เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคกระดูกพรุนของตนเองและคนในครอบครัว

กิจกรรม
-การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค ในระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูก
-ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การักษา และการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน