เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "โรคไตภัยเงียบใกล้ตัว" วิทยากรโดย คุณนันทิดา จาระธรรม และคุณเพ็ญจันทร์ นันทะชัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลลำพู

มีการชี้แจงข่าวสารเกี่ยวข้องกับผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกิดเครือข่ายกลุ่มผู้พิการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพอนามัย