ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 กับหัวหน้า อสม. ของแต่ละชุมชน