ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในการประชุมครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้ให้เกียรติมาพบปะกับทางชมรม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ในการประชุมครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้ให้เกียรติมาพบปะกับทางชมรม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน
โดย นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผอ.กองการแพทย์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ประกาศ แพทยสภาที่50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
คุณพัฒฑณา อินทะชัย จาก สสจ.ลำพูน ได้บรรยาย เรื่อง ตำบลวิธีใหม่ปลอดภัยโควิด บทบาท อสม. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้กับทาง ชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ในครั้งนี้ด้วย