เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2563 โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม