เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาอนุมัตแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน