เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมมือกับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Policy Platform)

โดยแนวทางการปฏิบัติการที่ดีในระดับท้องถิ่นมี 2 แนวทาง ได้แก่ การวิจัยระบบการจัดการเพื่อการส่งเสริมการมีอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคในระดับองค์กร เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลและในชุมชน ภายใต้นโยบายเกษตรยั่งยืน และการจัดการตลาดในพื้นที่ และการวิจัยแนวทางการสนับสนุนให้ อปท. มีบทบาทในการสนับสนุนทำงานป้องกัน/ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยการให้สัมภาษณ์ทางไกล (Zoom meeting) ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน