เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้จัด การสถานประกอบการ และครูพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการในเขตเทศบาล รวมถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 แห่ง
ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
โรงเรียนอนุบาลบุญระวี
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โรงเรียนมงคลวิทยา
สถานรับเลี้ยงเด็กผกาแก้ว
และโรงเรียนอนุบาลคริสเตียน

เพื่อให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพเด็ก เช่นการบูรณาการงานส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุพัฒนาการสมวัยและเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก MODEL โดยจัดการอบรมขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน