ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้าน เพื่อลดการติดต่อ สัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564
และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรค ลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้
ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่้บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้าน โดยจัดทีมให้บริการจัดส่งยา
และเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยถึงบ้าน แบ่งความรับผิดชอบในการจัดส่งยาตามชุมชน

โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ทำการโทรไปสอบถามอาการซักประวัติผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยสั่งยา เภสัชกรดำเนินการจัดยาและ อสม.รับยาไปจัดส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน

อสม.ส่งยาถึงบ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ต้องออกจากบ้าน หนึ่งในบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน