ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นถือเป็นโรคอุบัติใหม่และเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะยาวต่อทุกประเทศทั่วโลก ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนจึงจัดโครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แก่ประชาชนและกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กรกฎาคท 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แก่ประชาชนและกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ณ อาคารคุณธรรม36 โดยคุณสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติกล่าวพบปะ กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งในการให้ความรู้ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริพัฒน์  โอกระจ่าง นายแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้ความรู้ในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองและครอบครัวการเตรียมความพร้อมเมื่อมีการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการประสานงานเมื่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้สัมผัสเสียงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยากรโดยนางสาวเมธิณี งานดี พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
มีการให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องไปรับวัคซีน วิทยากรโดยเภสัชกรหญิงโฉมชฎา ดวงเกิด เภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และมีการให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อขณะที่มีการระบาดของโรค วิทยากรโดย คุณอภิญญา จันทร์ต๊ะอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน