เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 ขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้า ทันท่วงทีที่เกิดโรคและกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองการแพทย์  ลงพื้นที่มอบทราบอะเบทและใบความรู้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายส่งต่อให้กับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนเพื่อให้ อสม.ช่วยกันให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและช่วยกันเฝ้าระวังกันต่อไป