ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย มีความรู้ ทักษะในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ถูกต้อง และลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินต่อไป

   วันที่30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย มีความรู้ ทักษะในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ถูกต้อง และลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สิน ณ  ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข  กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
โดยคุณสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติกล่าวพบปะ กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

การบรรยายความรู้หัวข้อ

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก
 - จุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลในเมืองที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 - ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุและการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
 - การขับขี่อย่างปลอดภัย

โดย วิทยากร ร้อยตำรวจเอกพงษ์สถิต จันต๊ะยอด รองสารวัตรจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน                        

การบรรยายความรู้หัวข้อ

- การดูแลยานพาหนะก่อนเดินทาง
- การขอและต่อใบอนุญาตขับขี่
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โดย วิทยากร คุณสุรศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
และการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจารรถ โดย วิทยากร นายพิทักษ์ เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ