เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ห้กับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การเร่ขายสินค้า และการประกอบอาชีพอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การเร่ขายสินค้า และการประกอบอาชีพอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการตรวจหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ควบคู่กับการคัดกรองข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์ม ลพ ATK 02 และสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK Passport ของจังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ การตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ภายในเวลา 15-30 นาที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้นรวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ดังนั้นการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป และจะมีการตรวจซ้ำกลุ่มเป้าหมาย ทุกๆ7วัน