ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยการดำเนินโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และแจกหน้ากากอนามัยให้อสม.นำไปแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนในการช่วยกันดูแลสุขภาพและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน