ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบปะผู้บริหารนำโดย คุณพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และภายในงานมีการแสดงฟ้อนประกอบเพลงของชมรมผู้สูงอายุวัดไก่แก้ว มีธรรมะบรรยายโดยพระอานนท์ พรหมวังโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดจามเทวี และการให้ความรู้เรื่อง "รู้ให้ชัด ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น (booster)" จากคุณโฉมชฎา ดวงเกิด เภสัชกรประจำศูนย์บริิการสาธารณสุขฯ
การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัด ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน