ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (หมู่บ้านวิถีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการระบบที่ดีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง และเกิดการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมตัวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนมีการบริหารจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เอื้อต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนและมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ
ดังนั้นกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (หมู่บ้านวิถีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการระบบที่ดีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง และเกิดการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป