ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. มี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีการทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม

เวลา 10.45 น. มีการบรรยายเรื่องการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมี นายนิรันดร์ จันทร์ชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นวิทยากรในบรรยาย และ ในเวลา 13.00 น. ได้มีการบรรยายเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน และเวลา 14.45 น. มีการบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและทำแบบทดสอบหลังการเข้าอบรม