เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนให้บริการประชาชน วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม , ชุมชนชัยมงคล และชุมชนจามเทวี

       โดยเทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชนระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2566 ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
เพื่อทบทวนแผนชุมชนรับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และนำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน
มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน โดยจะก่อให้เกิดกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ออกหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ให้บริการลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้านสุขภาพ และให้บริการลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น