เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการติดอาวุธสูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการติดอาวุธสูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ สาเหตุ ความเสี่ยง ความรุนแรงของการพลัดตกหกล้มและการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ สามารถฝึกท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเพิ่มความสามารถในการทรงตัวได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน กล่าวพบปะ พูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม และยังมีวิทยากร คุณเกวลิน สร้อยคำ นักกายภาพบำบัดประจำคีฟฟิทคลินิกกายภาพบำบัด มาให้ความรู้ในโครงการติดอาวุธสูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม