เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชน

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือด ทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร และธรรมนูญอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงหาสารกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชน โดยใช้ชุดทดสอบวัดระดับโคลีนเอสเทอเรส จำนวน 240 คน และมีกิจกรรมสอนการล้างผักผลไม้อย่างปลอดภัย ร่วมกับ การป้องกันอันตรายจากยาฆ่าแมลงในครัวเรือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทางนี้ผลการคัดกรองความเสี่ยงจะได้นำเสนอในภาพรวม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมนูญเรื่องอาหารปลอดภัยต่อไป