ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสุรพงค์ นาตะโย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองการแพทย์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมควร กันทาอินต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานแพทย์แผนไทย ของเทศบาลเมืองลำพูน