เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566
ในปัจจุบันเทศบาลเมืองลำพูนเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด โดยมีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 29.72 จากการศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์พบว่า การส่งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชากรวัยทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการ และต้องใช้กลวิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือกันวางแผนการทำงานส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงาน และขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ ขับเคลื่อนมาตรการ (Healthy Eating/Green & Clean/Active living) ที่จะทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีความรู้ และสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในช่วงวัยนี้เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหารและโภชนาการ
โดยมีวิทยากร นางสาวศรัญญา จันทร์มา นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพเเวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และยังมี วิทยากร นายพงษ์นรินทร์ จินดา เภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน มาให้ความรู้ กิจกรรมทางกาย การนอนที่มีคุณภาพ และการดูแลอนามัยช่องปากตลอดจนการมีพฤติกรรมที่ชะลอวัย ป้องกันการหกล้ม หลงลืม ภาวะซึมเศร้า และป้องกันภาวะสมองเสื่อม ก้าวสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
โดยมีเครือข่ายในพื้นที่คือกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน ในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและขับเคลื่อนการทำงาน
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำโครงการอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (Preventive Aging) และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเสริมทักษะให้แก่กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลลำพูนทั้ง 17 ชุมชน จำนวน 34 คน