เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โรคหืดและการตรวจสุขภาพปอดอย่างง่ายด้วย Peak Flow Meter

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โรคหืดและการตรวจสุขภาพปอดอย่างง่ายด้วย Peak Flow Meter สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวเปิดงานดังกล่าว และได้พูดถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่น P.M.2.5 ที่พบมากขึ้นในทุกปี จากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำการอบรมฯครั้งนี้ขึ้นซึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "จาวหละปูนฮักปอด" โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข ได้มีความรู้ ทักษะ ในการตรวจสุขภาพปอดอย่างง่าย ด้วยอุปกรณ์ Peak Flow Meter