เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน วิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน ให้ความรู้ในเรื่องของความสำคัญของทีม SRRT ตำบลและการเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาความผิดปกติ บทบาทของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล และยังมีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการแจ้งข่าวอีกด้วย