รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

3 เก็บ 

1. เก็บบ้าน
2. เก็บขยะ
3. เก็บน้ำ 

3 โรค

1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย