วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2565

วันไตโลก

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2565
คำขวัญวันรณรงค์ในปีนี้ คือ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต”
(Kidney Health For All: Bridge the knowledge gap to better kidney care)

วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคม ถือเป็น “วันไตโลก” หรือ “World Kidney Day” เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักต่อภัยร้ายจากโรคไต ที่ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม ทั้งนี้ ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยมีภาวะไตเสื่อม 7.9 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรไทย โดยพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะไตเสื่อม คือโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยนิยมอาหารรสชาติเค็ม เนื่องจากเป็นอาหารที่ถูกปาก แต่กลับพบว่า มีปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละเมนูค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย