ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน(DiabeticRetinopathy , DR)และได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ อาคารคุณธรรม ๓๖ (อาคารผู้สูงอายุ)ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

  • กิจกรรมที่จัดบริการ ได้แก่
๑. ตรวจวัดความดันโลหิต วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย
๒. บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดย จักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน
๔. ตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลและป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง
๕. ตรวจคัดกรองโรคฟันให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
  • การเตรียมตัวผู้ป่วยเบาหวานก่อนตรวจตาและตรวจเท้า
๑. ผู้ป่วยที่อายุมาก ควรมีญาติมาคอยดูแลด้วย เนื่องจากการตรวจตาต้องได้รับการขยายม่านตาก่อนตรวจ อาจมีภาวะตาพร่ามัวหลังตรวจชั่วขณะอาจเตรียมแว่นตากันแสงแดดมาด้วย
๒. เตรียมเท้าโดยล้างเท้าให้สะอาดก่อนมาตรวจเท้า
๓.รับประทานอาหารและยาโรคความดัน เบาหวาน และโรคประจำตัวอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนมาตรวจ
 
ติดต่อสอบถาม; เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕๗๗๖ ในเวลาราชการ