วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนภายใต้ประเด็นรณรงค์ของปี 2564 คือ “Measure Your Blood Pressure Control It, Live Longer: ความดันต้องวัด ควบคุมให้ดี ชีวิยืนยาว” เพื่อให้ประชาชนได้วัดความดันโลหิตเป็นประจำ และได้ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ไปจนถึงการควบคุมระดับความดัน โลหิตให้เหมาะสมอยู่เสมอ