ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบา่ลเมืองลำพูน ขอขอบคุณเจ้แดง ร้านขายของทะเลตลาดหนองดอก ที่ได้บริการจาคเสื้อกันฝนจำนวน 50 ชุด
และขอขอบคุณนางสาวญาณิศา สูนย์สาทร ที่ได้บริจาคขุด PPE จำนวน 8 ชุด
ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ